Pages

Sunday, May 22, 2016

ကြန္ပ်ဴတာအေျခခံျပႆနာေျဖရွင္းနည္း-၁

Basic Troubleshooting Techniques

Troubleshooting

Do you know what to do if your screen goes blank? What if you can't seem to close an application—or can't hear any sound from your speakers? Whenever you have a problem with your computer, don't panic! There are many basic troubleshooting techniques you can use to fix issues like this. In this lesson, we'll show you some simple things to try when troubleshooting, as well as how to solve common problems you may encounter.

အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာျပႆနာေျဖရွင္းနည္း
တခါတေလမွာ ကြန္ပ်ဴတာသုံးေနရင္း အနက္ေရာင္ျမင္ကြင္းေျပာင္းသြားတာမ်ိဳးၾကဳံဖူးၾကမွာပါ အဲဒါဘာေၾကာင္းျဖစ္တာလဲ ေနာက္ျပီး အသုံးျပဳေနတုန္း Program ရုပ္တရက္ ပိတ္သြားတာမ်ိဳး ပိတ္လုိ႔မရတာမ်ိဳးေတြၾကဳံဖူးၾကပါမွာပါ ေနာက္ျပီး Speaker မွ အသံမၾကားတာမ်ိဳးလည္းၾကံဳဖူးၾကမွာပါ၊ အဲဒါေတြေျဖရွင္းဖုိ႔ နည္းလမ္းေတြေပးသြားမွာပါ။ ဒီမွာေတာ့ အေျခခံ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းေလေတြ ေ၀မွ်သြားမွာပါ။ သင္ကုိယ္တုိင္ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းတတ္သြားမွာ ဒီသင္ခန္းစာ အေျခခံ ျပႆနာေျဖရွင္းေလးေတြကုိ ကုိယ္တုိင္လုပ္ၾကည့္ပါ ။ ျပႆနာၾကံဳတုိင္း ေျဖရွင္းတတ္သြားမွာပါ။

General tips to keep in mind

There are many different things that could cause a problem with your computer. No matter what's causing the issue, troubleshooting will always be a process of trial and error—in some cases, you may need to use several different approaches before you can find a solution; other problems may be easy to fix. We recommend starting by using the following tips.
စိတ္ထဲမွတ္ထားရမွာကေတာ့
ကြန္ပ်ဴတာမွာ ျပႆနာျဖစ္ပုံခ်င္း မတူညီၾကပါဘူး ျပႆနာေတာ့မရွိပါဘူး ဘယ္လုိျပႆနာဘဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့၊ ျပႆနာတစ္ခုကုိ ျဖစ္စဥ္တခုအေနျဖင့္ျဖစ္လာတဲ့အခါ အဲဒီျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းဖုိ႔ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြျပီး ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္ လြယ္ကူပါတယ္၊ က်ေနာ္တုိ႔စိတ္ထဲ မွတ္ထားရမွာကေတာ့ ေအာက္မွာေဖာ္ျပမယ့္ အခ်က္ေတြပါဘဲ။
  • Write down your steps: Once you start troubleshooting, you may want to write down each step you take. This way, you'll be able to remember exactly what you've done and can avoid repeating the same mistakes. If you end up asking other people for help, it will be much easier if they know exactly what you've tried already.
ျပဳလုပ္ရမည့္အဆင့္မ်ားကုိၾကိဳတင္ေရးခ်ထားပါ။ ျပႆနာေျဖခ်င္းေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ တဆင့္ခ်င္းအလုိက္ ခ်ေရးသြားပါ။ အဲဒီနည္းလမ္းက ျပႆနာမ်ားကုိ ေျဖရွင္းျပီးသည့္တုိင္ ျပန္မွတ္မိေနေစမွာပါ။ ျပီးေတာ့ ေနာက္ထပ္ဒီလုိအမွားမ်ိဳးကုိ 
ေရွာင္ကြင္းႏုိင္ပါမွာ ။ ျပႆနာတူသူငယ္မ်ားကုိလည္း ကူညီေျဖရွင္းေပးပါ။ သူတုိ႔ေမးျမန္းလာတဲ့အခါ လြယ္ကူစြာ ကူညီေပးျပီးျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။
  • Take notes about error messages: If your computer gives you an error message, be sure to write down as much information as possible. You may be able to use this information later to find out if other people are having the same error.
အမွားမ်ားႏွင့္ပါတ္သတ္ျပီး မွတ္စုေရးတဲ့အေလ့အက်င့္လုပ္သြားပါ။ ကြန္ပ်ဴတာမွာ အမွား Message မ်ားေပးလာခဲ့လွ်င္ ၄င္းအမွားမ်ားကုိ ခ်ေရးမွတ္သားထားပါ။ ၄င္းအမွား Message ကုိ ေနာက္ထပ္ အသုံးျပဳဖုိ႔လုိအပ္လာမွာပါ အျခားေသာ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း တူညီေသာ အေျဖကုိ ကူညီေပးႏုိင္ပါမွာ။
  • Always check the cables: If you're having trouble with a specific piece of computer hardware, such as your monitor or keyboard, an easy first step is to check all related cables to make sure they're properly connected.
အျမဲစစ္ရမွာက ကြန္ပ်ဴတာ ခ်ိတ္ဆက္ၾကိဳးေတြပါဘဲ။ အကယ္လုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာ စက္ပစၥည္းပုိင္းနဲ႔ပါတ္သတ္ျပီး ျပႆနာၾကဳံလာခဲရင္ ။ ဥပမာ။ Monitor တုိ႔ Mouse ႏွင့္ ကီးဘုတ္တုိ႔ ၊ စပီကာတုိ႔၊ ပရင္တာတုိ႔ အလုပ္မလုပ္ေတာ့ဘူးဆုိရင္ ။ ပထမအဆင့္ စစ္ၾကည့္ရမွာက သူတုိ႔နဲ႕ ဆက္စပ္ေနတဲ့ၾကိဳးေတြကုိ ေသခ်ာစြာ တပ္ဆင္ထားမႈရွိမရွိ ျပန္လည္ စစ္ေဆးေပးဖုိ႔ပါဘဲ။
  • Restart the computer: When all else fails, one of the best things to try is to restart the computer. This can solve a lot of basic issues you may experience with your computer.
ကြန္ပ်ဴတာစံနစ္ကုိ အသစ္ျပန္ဖြင့္ၾကည့္ပါ။ Restart / ဘယ္လုိ႔ပင္ ခုိင္းလုိ႔အဆင္မေျပေတာ့ဘူးဆုိရင္ အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းနည္းကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကုိ ျပန္ပိတ္ျပီး ဖြင့္ၾကည့္ဖုိ႔ပါဘဲ ။ ဒီနည္းဟာ အေကာင္းဆုံးေျဖရွင္းနည္းတခုပါဘဲ။   ေနာက္ဆက္စပ္ေနတဲ့ သင္ခန္းစာမ်ား ဖတ္ၾကည္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

No comments:

Post a Comment