Pages

Sunday, August 16, 2015

လူေတြရဲ႕ေန႕စဥ္ဘ၀ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာအခန္းက႑မ်ားဆက္စပ္ပုံ (ေဆာင္းပါး)

    

 ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာဟာ သိပၸံပညာက ေပးလုိက္တဲ့ ထူးျခားအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့လက္ေဆာင္တစ္ခုပါဘဲ၊ ကြန္ပ်ဴတာစက္ပစၥည္းမ်ား ဟာ Charles Babbage က မူလအစတီထြင္ခဲ့ပါတယ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားမွာလည္း ကြန္ပ်ဴတာပုိင္းဆုိင္ရာေတြဟာ အလြန္ျမန္ဆန္စြာနဲ႕တုိးတက္လာပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာ အတြက္ ပရုိဂရမ္ေရးသားမႈဟာ အေရးပါအရာေရာက္ပါတယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာဆုိလုိက္ရင္ ျမန္ဆန္မႈ၊ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ သက္ေတာင့္သက္တာရွိမႈ၊ ျပည္ျပည္စုံစုံရွိျခင္း၊ ဒါေတြနဲ႕ ျပည့္၀ေနပါတယ္။
   မိမိရဲ႕တေန႔တာ အလုပ္ကိစၥမ်ား အိမ္ကိစၥ၊ ရုံး၊ ကုမၸဏီကိစၥရပ္မ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာကလုပ္ေဆာင္ျပီးေျမာက္ 
ပါတယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာဟာ စက္မႈဇုံႏွင့္ နည္းပညာထုတ္ကုန္မ်ားၾကား သူငယ္ခ်င္းသဖြယ္ ကူးလူးဆက္ဆံေနၾကပါတယ္၊ ရုံးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၊ အေရာင္းဆုိင္မ်ား၊ စက္မႈွဇုံေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာကုိ အသုံးျပဳေနၾကပါတယ္၊ အင္တာနက္ဟာလည္းပဲ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၏ သုိေလွာင္ရုံၾကီးပါဘဲ၊ ကြန္ပ်ဴတာဟာ ေနရာေဒသ၊ နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အားလုံးနဲ႕ ၀င္ဆန္႔ေနပါေတာ့တယ္၊ ဆက္သြယ္ေရး စနစ္ႏွင့္ျဂိဳလ္တုဆက္သြယ္စနစ္မ်ားဟာလည္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာလုပ္ေဆာင္ပုံခ်င္းဟာ တူညီေန ပါတယ္၊ ယေန႕ကြန္ပ်ဴတာဟာဆုိရင္ ကမၻာၾကီးတခုလုံးကုိ ရြာတစ္ရြာသဖြယ္ျဖစ္သြားေအာင္ျပဳလုပ္ လုိက္တာ ပါဘဲ။

    ကြန္ပ်ဴတာဆုိတာဟာ သိပၸံပညာက ေပးလုိက္တဲ့ ထူးျခားအံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းတဲ့လက္ေဆာင္တစ္ခုပါဘဲ၊ ၄င္းဟာဆုိရင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး အခ်က္အလက္မ်ားအား သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ရွာေဖြယူျခင္း မ်ား ကုိျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္၊ တြက္ခ်က္မႈအတြက္ဆုိရင္ အလုိအေလ်ာက္အလုပ္လုပ္ေသာ စက္ၾကီးမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္၊ Charles Babbage က 1812 ခုႏွစ္တြင္ ပထမဦးဆုံး ကြန္ပ်ဴတာစက္ကုိ တီထြင္ခဲ့ပါတယ္၊ အဲဒီေနာက္ပုိင္း George Boole က 1854 မွာ ထပ္မံ မြန္းမံခဲ့ပါတယ္၊ Howard ႏွင့္ Aitten တုိ႔က 1937 တဖန္ျပဳျပင္ခဲ့ပါတယ္၊ Dr. John Nouchly ႏွင့္ J. P. Eckert တုိ႔က 1946ခုတြင္ အသီးသီး အဆင့္ဆင့္မြန္းမံျပဳျပင္ခဲ့ၾကပါတယ္၊ အဲ့ဒီကြန္ပ်ဴတာကုိ First Generation Equipment ဟု အမည္ေပးခဲ့ပါတယ္၊ ယေန႔ေခတ္တြင္ (၅)ဆက္ေျမာက္ကြန္ပ်ဴတာကုိ လူတို႔ဉာဏ္ရည္ကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စီစဥ္တုပမႈ ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္၊ မ်ိဳးဆက္တစ္ခုတုိင္းတြင္ ယခင္ကထက္ ပုိျပီး ေသးငယ္ျခင္း၊ ေပ့ါပါးျခင္း၊ပုိျပီးျမန္ဆန္လာျခင္း၊စြမ္းေဆာင္ရည္ပုိမုိျမင့္မားလာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္လာေစပါတယ္၊ ယခုေခတ္အ သုံးျပဳေနေသာ မွတ္စုစာအုပ္အရြယ္ ပုံစံအထိေရာက္လာခဲ့ျပီး မဟုတ္ပါလား၊ ကြန္ပ်ဴတာ စုိးမုိးမႈကာလကုိ 1970 ခုလုိေျပာရမွာပါဘဲ၊ လူသားမ်ားရဲ႕ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္မႈ ေနရာမ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲျပီး ၀င္ေရာက္လာခဲ့ျပီးမဟုတ္ပါလား၊ ကြန္ပ်ဴတာ အတြက္ ပရုိဂရမ္ေရးသားမႈဟာ အေရးပါအရာေရာက္ပါတယ္။
  ပရုိဂရမ္ေရးသားျခင္းမ်ားကုိ software engineer မ်ားက ေရးသားၾကပါတယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာပရုိဂရမ္မ်ားဟာ ျပီးျပည့္စုံေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္အ စီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါတယ္၊ ၄င္းအျပင္ ျပႆနာမ်ား ကုိ လက္ခံေျဖရွင္းေပးၾကပါတယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ Software မ်ားကုိ ေအာက္ပါဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ေရးသားၾကပါတယ္ BASIC, COBOL, FOR TRAN, C, C++, JAVA ႏွင့္ Visual Basic တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာဟုဆုိလုိက္ရင္ ျမန္ဆန္မႈ၊ တိက်မွန္ကန္မႈ၊ သက္ေတာင့္သက္တာရွိမႈ၊ ျပည္ျပည္စုံစုံရွိျခင္း၊ ဒါေတြနဲ႕ ျပည့္၀ေနပါတယ္။
      ၄င္းဟာ  တစ္စကၠန္႕အတြင္းမွာ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကုိ မွားယြင္းမႈမရွိ ၊ မပ်က္မကြက္ျပီးေျမာက္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါတယ္။ လူသားမ်ားအေနျဖင့္ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္မ်ားကုိ မိနစ္အနည္းငယ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္တြက္ခ်က္ႏုိင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ခက္ခဲ့ျပီး ရႈပ္ေထြးေသာ တြက္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီေျဖရွင္းေပးပါတယ္ ။ ကြန္ပ်ဴတာတြင္ ၾကီးမားကုိ မွတ္ညဏ္ပါရွိပါသည္။ ၄င္းသည္ မ်ားျပားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိမ္းသိမ္းထားႏုိင္ပါတယ္၊ Microsoft ကုမၸဏီမွ Software နည္းပညာမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ အရွိန္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ျပီး ကၽြမ္းက်င္ျပီး ခုိင္မာေသာ ေစ်းကြက္စာမ်က္တြင္ ဦးေဆာင္ရပ္တည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္၊ ကမၻာတ၀ွမ္းလုံး နည္းပညာ ျဖင့္ ၾကီးက်ယ္စြာ ေျပာင္းလဲေစ့မယ့္ ေျခလွမ္း ပါဘဲ၊ 
     ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မ်ားက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အခ်ိန္တုိအတြင္း တိတိက်က် အက်ိဳးမ်ားေစရန္ေထာက္ပံ့ ကူညီပါတယ္။ Software မ်ားက ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ရုပ္သံထုတ္လႊတ္ျခင္း ၾကားခံအျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္ေပးပါတယ္။ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) အထက္မနည္းေသာ ကာလမွာ ကြန္ပ်ဴတာ၏ ေနရာယူလာမႈ ပုံမွန္အားျဖင့္ ေနရာအသီးသီးမွာ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္၊ မ်ားစြာေသာ လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္ အလုပ္ကိစၥၥ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ဒီကေန႔မွာ ကြန္ပ်ဴတာမွာ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္လာခဲ့ပါတယ္၊ကြန္ပ်ဴတာကုိ သုံးျခင္းျဖင့္ ပုံမွန္ စာရြက္စာတန္းအလုပ္မ်ားကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္၊ အခု ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အလုပ္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ တုိက္ရုိက္ လုပ္ေဆာင္ျပီးေျမာက္ေစခဲ့ပါတယ္၊ ျမိဳ႕ျပၾကီးေတြမွာ ယာဥ္ေၾကာရႈပ္ေထြးမႈ မ်ားကုိ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ထိမ္းခ်ဳပ္ ေျဖရွင္းေစပါတယ္၊ အလုိအေလ်ာက္ ဘဏ္ေငြထုတ္စနစ္မ်ား၊ ရထားဘူတာ ၀န္ထမ္း ေနရာမွာ ကြန္ပ်ဴစနစ္မ်ားက ၾကား၀င္ လုပ္ေဆာင္ေစပါတယ္၊ လက္မွတ္ျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းမ်ား ပုိျပီးထိထိေရာက္ေရာက္ျဖစ္ေစျပီး အဆင္ေခ်ာေမြ႕ေစပါ တယ္။  အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ဂိမ္း ကစားနည္းမ်ားကလည္း ကြန္ပ်ဴတာမွာ ကစားႏုိင္ပါတယ္ ဥပမာ၊ Chess ႏွင္ Card ဂိမ္းမ်ား။

  ေဆး၀ါးက႑တြင္ ေရာဂါမ်ားအမ်ိဳးအမည္ကုိ ခဲြျခားစမ္းသပ္ျခင္း၊ ၄င္းက႑မ်ားတြင္လည္း ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ေရာဂါျဖစ္ေသာ ေနရာ ၊ အေၾကာင္းအရာအတိက်ကုိ ရွာေဖြျခင္း၊ ျဖစ္စဥ္အတုိင္း မဟုတ္ေသာ ေရာဂါ လိင္ႏွင့္ ပါတ္သတ္ေသာ ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ရွာေဖြျခင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္၊ စီပြားေရးႏွင့္ပါတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားေရးသြင္းျခင္း၊ ၾကီးမားေသာ စာရင္းဇယားမ်ားကုိ လြယ္ကူစြာျဖင့္ ရွာေဖြႏုိင္ျခင္းကုိ ကြန္ပ်ဴတာကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ ရရွိေစမွာပါ။ကြန္ပ်ဴတာဟာ နည္းပညာႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေနာက္ခံေက်ာရုိးၾကီး တစ္ခုအေနျဖင့္ရွိေနခဲ့ ပါတယ္၊  အဓိကေတာ့ အင္တာနက္ပါဘဲ ၊ အင္တာနက္မွာ  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေန႕စဥ္ဘ၀ကုိ ျဖတ္သန္းမႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ား အခ်ိဳ႕ေသာ အသုံး၀င္သည့္ ေလွ်ာက္လႊာပုံစံ မ်ားကုိရယူႏုိင္မွာပါ၊ တမ်ိဳးအေနကေတာ့ ရထားလက္မွတ္ရယူျခင္းႏွင့္Online မွ ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ား ၾကိဳတင္မွာယူျခင္းမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္၊ ဒီစနစ္က နာရီမ်ားစြာ မတ္တပ္ရပ္ေစာင့္ဆုိင္းရျခင္းမ်ားကုိ သက္သာခြင့္ရေစမွာပါ၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္း မ်ားကုိ လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္မွာပါ၊ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ ေကာလိပ္အတြက္ ေဖာင္ျဖည့္ျခင္း မ်ားကုိ Online မွတဆင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ား၊ ဒါဟာ အခ်ိန္နဲ႕ စြမ္းအင္ကုိ ေခၽြတာျခင္းပါဘဲ၊ ေနာက္ျပီးေတာ့ စာေမးပြဲ ရလဒ္(အဆင့္ျမင့္အတန္း၀င္ခြင့္)ကုိ အင္တာနက္မွ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္၊ အေကာက္ခြန္ခ ေရးျဖည့္ျခင္းမ်ား ကုိလည္း အင္တာနက္မွျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္၊ ၀င္ေငြခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ျခင္း ကုိအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွာ Download ရယူႏုိင္ပါတယ္၊ ကမၻာအႏွံ႔ကြန္ပ်ဴတာမ်ားၾကား အခ်င္းခ်ိတ္ဆက္မွဳမ်ား။

     ဥပမာ။ အင္တာနက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အျပည့္အ၀ေျပာင္းလဲမူမ်ား၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား အမ်ားသေဘာတူညီေစခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာအႏွံ႕ရွိ ရုံးခန္းမ်ားမွ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ  ကြန္ပ်ဴတာ ကြန္ယက္မ်ားကုိ  ျဖတ္သန္းျပီး ရုပ္လုံးေပၚမူႏွင့္ အသံပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား  ၀င္ေရာက္အသုံး ျပဳ  အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစရန္။ အလြယ္တကူျဖင့္ အင္တာနက္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရယူႏုိင္ပါတယ္၊ ၄င္းဟာ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအတြက္ အေျပာက်ယ္၀န္းေသာ ဗဟုသုတပင္လယ္ၾကီးပင္ျဖစ္ပါေတာ့တယ္၊ ၄င္းဟာအလြန္ၾကီးမားေသာစာၾကည့္တုိက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ 

     စာေမးပြဲေျဖဆုိရမည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ အင္တာနက္ ဟာ အကူအညီျဖစ္ေစပါတယ္၊ အေ၀းေရာက္ ပညာသင္ၾကားေရးစံနစ္မွာလည္း မိမိယူထားသည့္ ဘာသာရပ္အလိုက္ အင္တာနက္မွ
 ေလ့လာသင္ယူႏုိင္ပါတယ္၊ ႏုိင္ငံျခားသကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ေျဖဆုိရာမွာလည္း အင္တာနက္ဟာ ျမန္ဆန္ျပီး ၊ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားလည္း သက္သာေစပါတယ္၊ မည့္သည္ေဒသအတြက္မဆုိ ပထ၀ီ၀င္သေဘာတရား မ်ား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္စုေဆာင္းမႈကုိလည္း မ်ားစြာေထာက္ကူျပဳေစပါတယ္၊
 ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ သင္ဘ၀တသက္တာအတြက္ ဘ၀လက္တြဲေဖာ္ ရွာမယ္ဆုိရင္လည္း ကမၻာတ၀ွမ္းလုံးနဲခ်ိတ္ဆက္ျပီးစကားေျပာခန္းမ်ား(Chat)ဟာလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ပါဘဲ။

      အင္တာနက္ရဲ႕အေရးပါအရာေရာက္မူဟာဆုိရင္ အနာဂါတ္အတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ရန္အေကာင္းဆုံး လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္းကုိ အိႏၵိယႏုိင္ငံအေနျဖင့္ သိျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အရမ္းအေရးၾကီးဆုံးညႊန္းဆုိခ်က္ ဆုိရာတြင္   အင္တာနက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အကြက္ေက်ာ္ သိျမင္ျပီး လုပ္ကုိင္ေၾကာင္းကုိ သိေစပါတယ္၊ E-commerce ဆုိတဲ႔ Online မွာ ေရာင္းျခင္း ၀ယ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကလည္း အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာ ေရးပန္းစား လူၾကိဳက္မ်ားေသာ နည္းလည္းျဖစ္ပါတယ္၊ ဒီစနစ္ဟာ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ကုန္ပစၥည္းမွာယူျခင္း၊ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းမ်ားကုိ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာျဖင့္ ကမၻာေစ်းကြက္မွာ ကုန္သြယ္ခြင့္ကုိ အခြင့္အေရးရရွိေစပါတယ္၊ E-commerce စနစ္က ကူညီမူျဖင့္ ရွဳေထာင့္အသီးသီးမွ စားသုံးသူမ်ား ၏ရင္တြင္းဆႏၵႏွင့္ထပ္တူက်ေစေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအပါအ၀င္ ၊ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အေရာင္းျမွင့္ တင္ျခင္း၊  ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းမွာယူျခင္း၊ အေကာက္ခြန္ေဆာင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံကူးသေဘၤာဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ အျခားေသာ ေငြေပးေခ်ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားတုိ႔ျဖစ္ပါတယ္၊ ျပည္နယ္အစုိးရႏွင့္ ဗဟိုအစုိးရအဖြဲ႕မ်ားမွ ကြန္ပ်ဴတာ ပညာေရးသင္ၾကားေရးစနစ္ကုိ ဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါတယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ အသုံးခ် Software မ်ားေရးသားျခင္းမ်ားကုိ တရား၀င္ ျပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပေပးျပီး ကၽြမ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားေမြးထုတ္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္၊ အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ ၾကီးက်ယ္ခန္းနားေသာ ညီလာခံမွ တုိင္းျပည္၏ ပထမအဆင့္ညီလာခံမွကူညီမႈျဖင့္ နည္းပညာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ 

    ကြန္ပ်ဴတာအသုံးခ်မႈလုပ္ငန္းမ်ားက စာစီစာရုိက္အလုပ္မ်ားစြာကုိလည္း ဖန္တီးႏုိင္ခဲ့ပါတယ္၊ Software ေရး သားေသာ အလုပ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ Software ျပဳျပင္ျခင္း ၊ ထည့္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းႏုိင္ျခင္း ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္မ်ားကုိလည္း ေပၚေပါက္ေစပါတယ္၊ ၄င္း၏ အက်ိဳးဆက္အေနျဖင့္ အံ့ၾသတုန္လႈပ္ဖြယ္ေကာင္းေလာင္ေအာင္ပင္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားအတြက္ စီးပြားေရး မ်ားတြင္ စြန္႕စားလုိစိတ္မ်ား ကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ပါတယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္မွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား စြာ ရရွိေစပါတယ္၊ ၄င္းတုိ႔ကုိ သုံးျပီး စာစီစာရုိက္လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္အသုံးျပဳႏုိင္ျခင္း၊ တယ္လီေမာ္ဒမ္မ်ားကုိ အသုံးျပဳျပီး ကမၻာတစ္ဘက္ျခမ္းမွာ ရွိေနေသာ သူမ်ားႏွင့္ ေတြဆုံစကားေျပာဆုိႏုိင္ရန္လည္း အေထာက္အ ကူျပဳပါတယ္။

     ကြန္ပ်ဴတာအသုံးခ် အင္တာနက္မွ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္း၊ ရုပ္ျမင္ ေတြ႕ဆုံျခင္းမ်ားကလည္း ျဖစ္လာ ပါႏုိင္ပါတယ္၊ အင္တာနက္စံနစ္က ေ၀းကြာေနေသာ မိသားစုမ်ားအၾကား ေတြဆုံထိေတြ႕ခြင့္ကုိလည္း ကူညီေပးပါတယ္၊ တစ္ခုအေနျဖင့္ကေတာ့ ထင္ေပၚေၾကာ္ၾကားေနေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ သတင္းအခ်က္အ လက္မ်ားကုိလည္း အလြယ္တကူျဖင့္ အင္တာနက္ေပၚမွ ရွာေဖြဖတ္ရႈႏုိင္ပါတယ္၊ အစုိးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မူမ်ားကုိလည္း ရယူသိရွိႏုိင္ပါတယ္၊ ကုန္သြယ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား ၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ သတင္းမ်ား၊ ပညာေရးက႑မ်ား၊ အျခားအဖဲြ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိလည္း သိရွိခြင့္ရေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ကြန္ပ်ဴတာစံနစ္မ်ားဟာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔ပင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ မ်ား၊ စက္မူဇုံမ်ား ဆီသုိ႔ အလုပ္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ရန္  သက္ေသခံေနပါတယ္။

     ကြန္ပ်ဴတာပညာရပ္မ်ားဟာ အင္တာနက္စနစ္မွတဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အခြင့္အလန္းမ်ားကုိ  တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကုိင္ ႏုိင္ပါတယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ကုိ အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဘဏ္၊ လွ်ပ္စစ္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ေသာ စာေပပုံႏွိပ္ျခင္း၊ အင္ဂ်င္နီယာ၊ ဒီဇုိင္းပုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အ၀တ္အစား ဒီဇုိင္းဆြဲျခင္း ႏွင့္ အျခားလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္ပါတယ္၊ ၄င္းအျပင္ ရထားမ်ား၊ ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား၊ စစ္တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာမ်ား၊ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား၊ စာတုိက္ႏွင့္ တယ္လီဖုန္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ မိုးေလ၀သခန္းမွန္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆးသိပၸံႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာ ေရာင္း ၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္၊ စစ္တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာတြင္ ေရဒါဖမ္းျခင္း၊ အေ၀းပစ္ အေျမွာက္၊ ဒုံးက်ည္ ပစ္လႊတ္ျခင္းမ်ားကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ အျခားအေနျဖင့္ ေစ်း၀ယ္ ၊ ေစ်းေရာင္းျခင္းမ်ားအျပင္ ဂီတဆုိင္ရာ ျပဳလုပ္ခ်က္မ်ား ကုိလည္း လုပ္ကုိင္ႏုိင္ၾကပါတယ္။

    တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္ ႏွင့္ ျဂိဳလ္တုစနစ္မ်ားတြင္ ကြန္ပ်ဴတာကုိ အေျခခံျပီးလုပ္ေဆာင္ၾက ပါတယ္၊ကြန္ပ်ဴတာအသုံးျပဳႏုိင္မႈဟာအေရးပါအရာေရာက္ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္မ်ိဳး ေစ့ ေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းျခင္း ရွိမရွိကုိ သုေတသနျပဳစမ္းသပ္ျခင္းမ်ိဳးကုိလည္း အေထာက္အကူျပဳေပးႏုိင္ ပါတယ္၊ အသီး အႏွံမ်ားႏွင့္ပါတ္သက္ျပီး ပုိး၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားကုိ စီမံခန္႕ခြဲျခင္းျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေက်း လက္ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကုိ လည္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ပါတယ္၊ တျခားတဘက္မွာေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာကုိ မေကာင္းက်ိဳးျပဳတဲ့ဘက္အေနႏွင့္လည္း ရွိေနျပန္ပါတယ္၊ ဥပမာ။ အင္တာနက္ေပၚမွာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မွဳမ်ိဳး လည္း မ်ားစြာရွိေနျပန္ပါတယ္၊ ကြန္ပ်ဴတာ အသုံးျပဳမႈမ်ားမွာ ရုိးရုိးစကားေျပာခန္းအျပင္ လိင္ကိစၥမ်ား အတြက္ အသုံးျပဳ ဆက္သြယ္ျခင္းမ်ိဳးလည္း ရွိေနႏုိင္ပါတယ္၊ ၄င္း လိင္အသားေပး အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားလည္း သန္းႏွင့္ခ်ီျပီး ရွိေနျပန္ပါတယ္၊ ေျပာရမယ္ဆုိ လိင္အသားေပး ၊ လိင္မွဳ လွဳံေဆာ္ေသာ၊ စာမ်က္ႏွာမ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္၊ တဘက္က ေကာင္းက်ိဳးအေနျဖင့္ရွိေနသလုိ အဆုိးအေနျဖင့္လည္း ရိွေနႏုိင္ ပါတယ္၊ ဒီလုိအားျဖင့္ ကြန္ပ်ဴတာ အသုံးျပဳမႈမ်ားက ကမၻာၾကီးဟာ ရြာတစ္ရြာသဖြယ္ ျဖစ္တည္လုိ႕ေန ခဲ့ပါတယ္။

                                              အိႏၵိယႏုိင္ငံသတင္းေဆာင္ပါးမွ တုိက္ရုိက္ဘာသာျပန္ဆုိပါသည္။
http://www.publishyourarticles.net/knowledge-hub/essay/an-essay-on-the-role-of-computers-in-everyday-life/1194/

No comments:

Post a Comment